Rogor unda daayenot Covid certifikati telefonshi

agnishnuli aplikacia saberdznetis saxelmwifom gamosca da aplikacia dagchirdebat tu xart vaqcinirebuli.

rom gadmowerot agnishnuli aplikacia, sachiroa dabla mititebul linkze gadaxvidet da chamotvirtot tqvens telefonshi sruliad ufasod!

Am aplikacis meshveobit agar iqneba sachiro rom edzebot fotoebshi tqven vaqcinaciis kods, aseve ar iqneba sachiro rom furclebi atarot. ubralod gaxsnit aplikacias telefonshi da achvenebt sadac shedixart.
agnishnuli aplikacia gamosca saberdznetis saxelmwifom.

Es aplikacia shegidzliat chamotvirtot aqedan tu gavât iPhone an aqedan tu gaqvt sxva telefoni.